‘N FEES VIR ALMAL!

Is jy moeg daarvoor om “sticky notes” in die huis te plak met opdragte wat nooit uitgevoer word nie? Hier is ’n kans om jou kunstalent met ons te deel. Die Suidoosterfees loods ’n opwindende nuwe inisiatief: Stickies en stukkies.

Een van die aanbiedings op die feesprogram wat uitgestel moes word, trek ’n nuwe baadjie aan. Nou word die interaktiewe uitstalling met plakpapiertjies aanlyn aangebied.

Die tema, ’n Verhoog is nie leeg nie, simboliseer die magiese krag wat teater vir mense bied. Kunstenaars het geen vangnet gedurende die onseker pandemie-tydperk nie. Maar nou kan die publiek saam met kunstenaars iets vir ons uitstalling skep om hoop te bring.

Julia Cameron het gesê: “Creativity is always a leap of faith. You’re faced with a blank page, blank easel, or an empty stage.”

Gebruik hierdie geleentheid om kreatief te wees deur die volgende te doen:

  • Maak ’n kunswerk op ’n plakpapiertjie (7,6 cm x 7,6 cm) met die tema: ’n Verhoog is nie leeg nie.
  • Neem ’n foto van jou kunswerk en deel dit op ons Instagram- of Facebook-blad: #Suidoosterfees.
  • Bêre jou kunswerk veilig en hou ons sosiale media dop vir inligting oor wanneer ons volgende fees plaasvind, sodat jy jou kunswerk deel van die feesuitstalling kan maak.

Deelnemers staan ’n kans om geskenkpakke- en bewyse te wen in ’n prystrekking. Alle inskrywings kom in aanmerking vir Takealot-geskenkbewyse, en deelnemers bo 18 kan wyngeskenpakke van Darling Cellars te wen. Hierdie is nie ’n kompetisie nie, maar ’n geleentheid om deel te neem aan ’n aanlyn inisiatief, daarom is daar ’n prystrekking, en nie wenners wat aangekondig word nie.

Darling Cellars ondersteun die Suidoosterfees se visuele kuns-afdeling. “Met die fees wat eers uitgestel is tot verdere kennisgewing, is hierdie inisiatief ’n prettige manier om visuele kuns op die voorgrond te hou,” sê Lourens Relihan, bemarkingsbestuurder van Darling Cellars.

’n Tweede been van die inisiatief fokus op ’n verkoopsuitstalling. Hiervoor moedig ons professionele kunstenaars aanom ’n skilderdoek (20 cm x 20 cm) te skep na aanleiding van die tema, en dit op ons Instagram- en Facebookblad (#Suidoosterfees) te deel. Werke sal deur Anne-Ghrett Erasmus, die fees se kunskurator, gekies word om by ‘n verkoopsuitstalling ingesluit te word. Hou die media dop vir meer inligting hieroor.

Die Suidoosterfees plaas ’n hoë premie op ontwikkelingsprojekte; daarom is dié projekte met al die feesaktiwiteite geïntegreer. Kinders en jong mense word ook aangemoedig om aan die kompetisie deel te neem. “Ons hoop die projek is ’n wegspringplek vir ’n groter ontwikkelingsinisiatief rondom visuele kunste,” sê professor Brian Figaji, direksievoorsitter van die Suidoosterfees.

Die Franse kunstenaar, Edgar Degas, het gesê: “Kuns is nie wat jy sien nie, maar wat jy ander maak sien.” Kom maak jou merk!

Vir meer inligting, kontak Faren Esau by Faren.Esau@media24.com
____________________________________________________________________________________________

Are you tired of “sticky-notes” all over the house, listing tasks that never get done anyway? Share your artistic talent with us. The Suidoosterfees launches an exciting new initiative: Stickies and scraps.

A visual arts presentation that was scheduled for our initial festival programme, which had to be postponed due to the COVID-19-pandemic, is now an online project. Members of the public are invited to participate in this interactive exhibition of sticky-note artworks.

The theme, A stage is not empty, symbolises the magical power that theatre offers audiences. During the uncertain period of the corona pandemic lockdown, artists have been left without a safety net. But now the public, together with artists, can bring hope by creating something for the exhibition.

Julia Cameron said, “Creativity is always a leap of faith. You are faced with a blank page, blank easel, or an empty stage.”

Grab this opportunity to be creative by doing the following:

  • Create a piece of art on a sticky-note (7.6 cm x 7.6 cm) according to our theme, A stage is not empty.
  • Take a photo of your artwork and share it on our Instagram or Facebook page: #Suidoosterfees.
  • Keep your artwork safe and watch our social media for information on when our next festival will take place, so your artwork can be included in the festival exhibition.

Participants stand a chance to win gift packs and vouchers in a lucky-draw. All entries are eligible for gift vouchers from Takealot, and participants over 18 can win Darling Cellars wine gift packs. This is not a competition, rather an opportunity to participate online; therefore we have a lucky draw and not winners who are officially announced.

Darling Cellars supports the Suidoosterfees’s visual arts component. “With the festival postponed until further notice, this initiative is a fun way to keep visual art in people’s minds,” says Lourens Relihan, marketing manager of Darling Cellars.

A Second leg of this iniciative focuses on a sales exhibition. For this we invite professional artists to create a canvas (20 cm x 20 cm) portraying the theme, and share it on our Instagram and Facebook pages (#Suidoosterfees). Anne-Ghrett Erasmus, the festival’s art curator, will select works to be included in a sales exhibition during the nest Suidoosterfees. Watch the press for more information on this.

The Suidoosterfees places a high premium on development projects that are integrated with all festival activities. Children and young people are also encouraged to participate in this competition. “We hope the project serves as a springboard for a bigger visual arts development initiative,” says Professor Brian Figaji, board chairman of the Suidoosterfees.

French artist Edgar Degas once remarked, “Art is not what you see, but what you make others see.” Join us to also make your mark!

For more information, contact Faren Esau at Faren.Esau@media24.com.